Информация

СБУ е с тристепенна структура, изградена на демократичен принцип, пази и отстоява целостта, единството и солидарността на своите структури.

СБУ е сплотена и единна организация, изградена на широкодемократични принципи. Синдикатът има тристепенна структура:

  • организации в детските градини, училища и обслужващи звена,
  • общински координационни съвети на СБУ във всяка община,
  • централни ръководни и контролни органи.

sbu_structure

Синдикатът на българските учители постига основните си цели чрез:

  • Отстояване на свои платформи, програми, становища, позиции, искания и др. по социално-икономически, трудовоправни и професионални проблеми.
  • Преговори, колективни трудови договори, споразумения и др.
  • Социално-икономическа, трудовоправна и професионална защита на синдикалните членове.
  • Предложения за промени на нормативни актове, управленчески решения и действия, с които се накърняват законните права и интереси на синдикалните членове
  • Всички форми на синдикален протест, съгласно действащото законодателство: протестни писма, декларации, публични събрания, митинги, демонстрации, шествия и др., и като крайно средство – стачка.

 

Към Изпълнителния комитет на Синдиката на българските учители има изградени: Обществен научен съвет, Обществен родителски съвет , Обществен ученически съвет и Национални секции.

 

Синдикатът на българските учители е юридическо лице, със свой печат, емблема и знаме. Седалището на СБУ в гр. София е неговата централа с адрес: София 1000, ул. „Ген. Паренсов“ № 11

Синдикат на българските учители © 2015 Frontier Theme