ПРОЕКТ ЗА КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Днес, …………..2018 година, в съответствие с чл. 51 „б” от Кодекса на труда между:

Министерство на образованието и науката, представлявано от Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, наричано по-нататък „МИНИСТЕРСТВО”,

Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ), представляван от Надежда Николчева – председател,

Сдружение на директорите в средното образование в Република България (СДСОРБ), представлявано от Стефанка Балева – председател,

наричани по-нататък „РАБОТОДАТЕЛИ”,

и

Синдикат на българските учители към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от д. ик. н. Янка Такева – председател,

Синдикат „Образование” към Конфедерацията на труда „Подкрепа”, представляван от д-р Юлиян Петров – председател,

Независим учителски синдикат към Конфедерацията на независимите синдикати в България, представляван от Аспарух Томов – председател, наричани по-нататък „СИНДИКАТИ“, се сключи настоящият договор за следното:

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Страните по Колективния трудов договор (КТД) се задължават в хода на социалното партньорство да проявяват взаимно уважение, зачитане и съгласуване на интересите си за осигуряване на необходимите условия за функциониране на системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 2. В този договор държавните и общинските детски градини, и училища,  Центровете за подкрепа за личностно развитие, и специализираните обслужващи звена се наричат за краткост „образователни институции“, а работещите в тях – „работници и служители“.

 

ІІ. ПРЕДМЕТ И ДЕЙСТВИЕ

Чл. 3. Предмет на настоящия Колективен трудов договор са въпросите на трудовите, осигурителните и социалните отношения и на жизненото равнище, които не са уредени с повелителни разпоредби на Кодекса на труда (КТ) и подзаконовите нормативни актове.

Чл. 4. Настоящите договорености са минимални, имат задължителен характер и се прилагат за работниците и служителите, членове на синдикалните организации, и за работодателите, членове на организациите на работодателите – страни по договора, както и спрямо работниците и служителите, синдикални членове, работещи в българските училища в чужбина.

Чл. 5. С колективни трудови договори на равнище, по-ниско от отраслово, могат да се договарят само по-благоприятни условия за работниците и служителите от установените в този договор.

Чл. 6. Работниците и служителите, които не членуват в синдикатите – страни по договора, могат да се присъединят само към сключения от техния работодател колективен трудов договор в образователната институция при условия и ред, определени от страните.

 

IIІ. ТРУДОВА ЗАЕТОСТ, ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ И КВАЛИФИКАЦИЯ

Чл. 7.(1) МИНИСТЕРСТВОТО, РАБОТОДАТЕЛИТЕ И СИНДИКАТИТЕ обсъждат и работят по въпроси, свързани с финансовото осигуряване за:

 1. Изпреварваща професионална квалификация на учителите, които ще преподават новото учебно съдържание и / или ще работят с електронни дневници и други продукти, съгласно Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование;
 2. Система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите специалисти в съответствие с държавния образователен стандарт (ДОС) за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 3. Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти над определената в чл. 222, ал. 3 и 4 на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).
 4. Утвърждаване и развитие на наставничеството с цел оказване на методическа и организационна подкрепа на новоназначени педагогически специалисти.
 5. Допълнителна квалификация на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал за изграждане на умения за работа по проекти и програми в системата на образованието;
 6. Поддържане и повишаване на професионалната квалификация на непедагогическия персонал с цел повишаване качеството на възпитателната работа в образователните институции.

(2) При организиране и провеждане на вътрешноинституционалната квалификация на педагогическите специалисти по чл. 223 от ЗПУО, РАБОТОДАТЕЛИТЕ задължително планират теми, насочени към преодоляването на стреса сред учителите и към педагогическо взаимодействие между учители и родители.

Чл. 8. (1) МИНИСТЕРСТВОТО своевременно информира социалните партньори за предстоящи промени в мрежата от образователни институции и осигурява обсъждането им в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество в областта на средното образование.

 (2) МИНИСТЕРСТВОТО предоставя на СИНДИКАТИТЕ и РАБОТОДАТЕЛИТЕ информация за конкретни промени в мрежата от образователни институции при поискване.

Чл.9.При структурни промени МИНИСТЕРСТВОТО предоставя на РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ разчети за броя на оставащите без работа педагогически специалисти и непедагогически персонал и възможностите за допълнителна квалификация с оглед пренасочването им в предучилищното и училищното образование.

Чл. 10. При прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал.1, т.2 и т.3 от Кодекса на труда, в рамките на утвърдената численост на персонала, РАБОТОДАТЕЛИТЕ спазват следните условия:

 1. Информират СИНДИКАТИТЕ за:

а) причините и необходимостта от намаляване числеността на персонала;

б) броя и длъжностите, подлежащи на съкращение по категории персонал, професии и специалности;

в) възможностите за пренасочване на освободения персонал.

 1. Не прекратяват трудовите правоотношения на работници и служители в трудоспособна възраст, ако по същите специалности има работни места, които се заемат от пенсионери.
 2. Прекратяват трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 2 и 3 от Кодекса на труда с работници и служители, членове на синдикатите – страна по договора, след предварително съгласие на съответната синдикална организация в образователната институция.

Чл. 11. СИНДИКАТИТЕ се задължават в срок до седем работни дни от деня, следващ датата на получаването на искането, да изразят мнение по чл. 10, т. 3.

Чл. 12. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ запазват работните места на правоспособни учители с безсрочни трудови договори за периода, за който са назначени за временно изпълняващи длъжността „директор“ на образователна институция.

(2) Педагогически специалист, придобил правото да заеме длъжността старши учител/старши възпитател преди влизане в сила на ЗПУО, при преместване в друга образователна институция запазва това право.

(3) РАБОТОДАТЕЛИТЕ не сключват трудови договори с външни лица за длъжности, за които има назначени учители, отговарящи на изискванията за заемане на съответните длъжности с непълна норма преподавателска работа по съответните учебни предмети.

Чл.13.(1)РАБОТОДАТЕЛИТЕ задължително отправят покана до СИНДИКАТИТЕ да участват в разработването и актуализацията на следните документи:

 1. Правилник за вътрешния трудов ред;
 2. Вътрешни правила за работната заплата;
 3. Правилник за дейността на училището;
 4. Бюджет на образователната институция;
 5. Правилник за безопасни условия на труд и учене;
 6. План за квалификационната дейност;
 7. Етичен кодекс;
 8. Критерии по Раздел V от Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда – за постигнати резултати от труда на педагогическите специалисти;
 9. Допълнителни критерии за заемане длъжността „главен учител” съгласно Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти;
 10. Разпределение на времето за ползване на платения годишен отпуск на работниците и служителите.

(2-нова) След утвърждаването им, копия от документите по ал. 1 се предоставят на председателите на синдикални организации, страни по договора.

Чл. 14. СИНДИКАТИТЕ и РАБОТОДАТЕЛИТЕ започват процедура по преговори за сключване на нов КТД с внасянето на проект на Колективен трудов договор от СИНДИКАТИТЕ три месеца преди изтичане срока на стария Колективен трудов договор.

Чл. 15. РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ създават условия за информиране на работниците и служителите за настъпилите изменения в нормативните документи за предучилищното и училищното образование, както и такива, отнасящите се до трудовите и осигурителните права на работещите в системата.

Чл. 16. (1) МИНИСТЕРСТВОТО обсъжда с РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ проекти за промени в нормативните актове, както и проекти на нови нормативни актове, отнасящи се до предучилищното и училищно образование в Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество.

(2) МИНИСТЕРСТВОТО обсъжда със социалните партньори възможности за:

 1. намаляване на нормите преподавателска работа;
 2. намаляване на броя на децата и учениците в групите и паралелките;
 3. увеличаване на непедагогическия персонал в детската градина (по двама помощник -възпитатели);

4.При приема на деца и ученици в образователните институции да се сключва договор с родителите за техните права и задължения.

(3) МОН и социалните партньори, след анализ на общинските стратегии, да инициират удължаване на срока  за преминаване на едносменен режим ( до 2027 г.)???

(4) МИНИСТЕРСТВОТО и социалните партньори системно и целенасочено да отстояват авторитета и достойнството на учителската професия, като разработват и прилагат политики за:

 1. недопускане на насилие и агресия спрямо педагогическите специалисти и непедагогическия персонал в образователните институции;
 2. нормативни промени, насочени към по-ясно и точно регламентиране на правата и задълженията на родители и ученици и разширяване правомощията на педагогическите съвети;

3.поетапно преодоляване на феминизацията в предучилищното и училищното образование.

Чл. 17. МИНИСТЕРСТВОТО и РАБОТОДАТЕЛИТЕ, регулярно и  при поискване предоставят на СИНДИКАТИТЕ информация, свързана с:

 1. изпълнението на бюджета по параграфи, с обяснителни бележки по приложена форма, изготвена от МИНИСТЕРСТВОТО и съгласувана със социалните партньори;
 2. прилагането на Наредба № 4 от 20 април 2017 г. за нормиране и заплащане на труда;
 3. социалните плащания;
 4. длъжностните щатни разписания, без лични данни;
 5. изпълнение на конкретни договорености от Колективния трудов договор.

Чл. 18. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ сключват задължително трудови договори по чл.110, чл. 111 или чл. 114 от Кодекса на труда при назначаване на учители с намалена норма преподавателска заетост, недостатъчна за разкриване на щат.

(2–нова)  Основното трудово възнаграждение по ал.1 се определя пропорционално на нормата преподавателска работа и определеното работно време в договора, а  допълнителните трудови възнаграждения по чл. 36  – в пълен размер.

Чл. 18а. РАБОТОДАТЕЛИТЕ разкриват работни места за психолог, педагогически съветник или социален педагог (социален работник), както следва:

 1. в училищата:
 • до 300 ученика – минимум 1 щатна бройка;
 • над 300 ученика – минимум 2 щатни бройки по преценка на ръководството на образователната институция .
 1. в детските градини:
 • до 100 деца – минимум 1 щатна бройка;
 • над 100 деца – минимум 2 щатни бройки по преценка на ръководството на образователната институция.

 

  Чл.18б. Служители, притежаващи педагогическа правоспособност, работещи в сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми на деца и ученици със специални образователни потребности“ и изпълняващи нормата преподавателска работа, са педагогически специалисти.

Чл. 19. В случаите, когато членове на СИНДИКАТИТЕ – страна по договора, работят по договор за заместване, след освобождаване на мястото от титуляра могат да ползват предимство при сключването на постоянен трудов договор.

 

 

 1. ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

 

Чл. 20. (1) Брутната работна заплата на заетите в образователните институции се определя в съответствие с действащата нормативна уредба, колективните трудови договори в предучилищното и училищното образование и Вътрешните правила за работната заплата в учебното звено.

(2) РАБОТОДАТЕЛИТЕ увеличават работните заплати на заетите в образователните институции в срок и размер, определени с условията и по реда на нормативната уредба и колективен трудов договор.

(3) Образователните институции, прилагащи система на делегиран бюджет, могат да извършват увеличение на работните заплати съгласно Вътрешните правила за работната заплата по всяко време на годината.

(4) РАБОТОДАТЕЛИ, които не са приложили ал. 2, подлежат на проверка за причините за неизпълнението й.

Чл. 21. Структурните елементи на брутната работна заплата се индексират съобразно политиката по доходите в рамките на годишния бюджет на образователната институция и договореностите в колективен трудов договор на отраслово, общинско равнище и на ниво образователна институция.

Чл. 22. Работниците и служителите от предучилищното и училищното образование, членове на страните по договора, получават допълнително трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит в размер на не по-малко от 1,2 на сто от основното месечно трудово възнаграждение.

Чл. 23. РАБОТОДАТЕЛЯТ договаря индивидуалните работни заплати на педагогическите специалисти, прилагайки договореностите в колективните трудови договори, сключени на национално ниво, на общинско ниво и на ниво образователна институция и във вътрешните правила за работна заплата, като задължително отчита:

 1. заеманата длъжност;
 2. професионалната квалификация, необходима за заеманата длъжност;
 3. професионалния опит, придобит на учителска, възпитателска или приравнена към тях длъжност.

Чл. 24. МИНИСТЕРСТВОТО и РАБОТОДАТЕЛИТЕ, при определяне продължителността на трудовия стаж и професионалния опит, за които се заплаща допълнително трудово възнаграждение, зачитат изцяло за придобит трудов стаж и професионален опит по смисъла на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, придобития трудов стаж до 01 юли 2007 година по трудово или служебно правоотношение.

Чл. 25. МИНИСТЕРСТВОТО и РАБОТОДАТЕЛИТЕ зачитат трудовия стаж, придобит след 01 юли 2007 година в друго предприятие на сходна или със същия характер работа или професия, съгласно чл. 12, ал. 4 от Наредба за структура и организация на работната заплата, както следва:

 1. за педагогическия персонал – в съответствие с чл. 19, ал. 1 – 4 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, както и в други отрасли и дейности по специалността от висшето образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър” или „бакалавър”, която ползва като учител;
 2. за непедагогическия персонал – съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите в Република България.

Чл. 26. Когато по силата на нормативен акт на Министерския съвет, колективен трудов договор или на вътрешен акт на работодателя от определена дата са увеличени работните заплати, но работникът или служителят към тази дата или след нея е бил в платен отпуск, поради което увеличението не се е отразило в базата, от която се изчислява възнаграждението за платен отпуск по реда на чл. 177 от Кодекса на труда, към възнаграждението за отпуск се доплаща добавка, изчислена с процента на увеличение на новото и предишното брутно трудово възнаграждение, определени по трудовото правоотношение.

Чл. 27(1). Социалните партньори отстояват увеличаване на единния разходен стандарт при подготовката на проекта на Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ), както следва:

 • за 2019 г. – с не по-малко от 20 %;
 • за 2020 г. – с не по-малко от 20 %.

            (2) Всички договорени средства по ал.1 да се използват за увеличение на работните заплати на заетите в системата на предучилищното и училищното образование.

Чл. 28. За системата на предучилищното и училищното образование се определят минимални основни работни заплати, считано от 01.10.2018 г., както следва:

(1) Педагогически специалисти с ръководни функции:

 • директор на училище, детска градина и обслужващо звено –1093 лв. ;
 • заместник-директор – 1020 лв.

(2) Педагогически специалисти:

 • учител, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“, логопед, психолог, педагогически съветник, корепетитор, хореограф, педагог, ресурсен учител, възпитател, рехабилитатор на слуха и говора и треньор по вид спорт – 874 лв.;
 • старши учител и старши възпитател – 911 лв.;
 • главен учител и главен възпитател – 961 лв.

Чл. 29. (1) За работниците и служителите от непедагогическия персонал, членове на СИНДИКАТИТЕ, при нормална продължителност на работното време (чл. 136 КТ) се определят следните минималните основни месечни работни заплати:

 1. За длъжности, неизискващи образователна степен и професионална квалификация – не по-малко от минималната работна заплата;
 2. За длъжностите „помощник-възпитател“, „помощник-готвач“ и други подобни на тях длъжности – не по-малко от 105% – 115 % от минималната работна заплата;
 3. За длъжностите „готвач“, „огняр“, „охранител“ и подобни на тях длъжности – не по-малко от 110% – 120 % от минималната работна заплата;
 4. За длъжностите „домакин“, „касиер“, „технически секретар“, „ЗАС“ и подобни на тях длъжности не –по-малко от 115% – 125 % от минималната работна заплата.
 5. За длъжностите „счетоводител“, „главен счетоводител“ и други подобни на тях длъжности – не по-малко от 125% – 135 % от минималната работна заплата.
 6. (нов) За длъжностите с квалификация „библиотекар“ – не по-малко от  150 %  от минималната работна заплата.

(2) Договореностите по т. 2, 3, 4, 5 и 6 се прилагат за служители, притежаващи съответната професионална квалификация, удостоверена с диплома за висше образование или свидетелство за професионална квалификация.

Чл. 30. За работниците и служителите в предучилищното и училищното образование, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, срокът на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл. 328, ал. 1, т. 1 – 3 и 10 от КТ е три месеца.

Чл. 31. За работниците и служителите в предучилищното и училищното образование, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, обезщетение на основание – чл. 331, ал. 2 КТ – не по-малко от 6 брутни работни заплати.

Чл. 32. (1) На работници и служители, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, се изплаща обезщетение в следния размер:

 1. на основание чл. 222, ал. 1 от КТ – брутното трудово възнаграждение за срок от два – три месеца;
 2. на основание чл. 222, ал. 3 от КТ – на педагогическите специалисти, които през последните 10 години от трудовия си стаж са заемали длъжност на педагогически специалист в държавна или общинска институция на бюджетна издръжка от системата на предучилищното и училищното образование, се изплаща по-голям размер на обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда – в размер на 10, 5 – 11 брутни работни заплати.
 3. на основание чл. 222, ал. 3 от КТ – на непедагогическите специалисти, когато са работили при същия работодател през последните 10 години от трудовия им стаж – 8,5 – 9 брутни работни заплати.
 4. на педагогическите специалисти, които изпълняват минимална норма задължителна преподавателска работа по няколко трудови договора, при прекратяването им и придобито право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се изплаща обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ по всеки отделен трудов договор, в размер съответстващ до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време.

            (2–нова) Министерството, съвместно със социалните партньори, поемат ангажимент да работят за извършване на промени в Националната програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2019 г., съгласно които в модула за изплащане на обезщетенията – обезщетението по чл. 222, ал. 3 КТ на непедагогически персонал, които през последните десет години са работили в системата на предучилищното и училищното образование в образователни институции на бюджетна издръжка при придобито право на пенсия и прекратен трудов договор се изплаща обезщетение в увеличения му размер в чл. 32, ал. 1, т. 3.

(3-нова) При прекратяване на трудовото правоотношение поради болест на основание чл. 325 т. 9 и чл. 327 т. 1 от КТ, работникът или служителят има право на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за 3 месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните пет години не е получавал обезщетение на същото основание.

Чл. 33. До 31.12.2018 г МИНИСТЕРСТВОТО съвместно със социалните партньори да разработи план за поетапно пенсиониране на педагогическите специалисти, придобили право на пенсия.

Чл. 34. РАБОТОДАТЕЛИТЕ планират и изплащат в рамките на годишния бюджет на учебното звено допълнително трудово възнаграждение за работещите в системата на предучилищното и училищното образование  три плащания, отразено във вътрешните правила за работните заплати на образователната институция.

Чл. 35. Годишните средства за квалификация се определят в размер не по-малък от 1 – 1,2 на сто от годишните средства за работна заплата на педагогическия персонал и се предоставят за включването на педагогическите специалисти в квалификационни курсове, предварително съгласувани със социалните партньори, обсъждани на педагогически съвет и утвърдени от директора.

Чл. 36. Страните по този договор се споразумяват минималните размери на допълнителните трудови възнаграждения за членовете на организациите, страни по настоящия договор, да бъдат както следва:

(1) За по-висока лична квалификация:

 1. За професионална-квалификационна степен не по-малко от:

а) за V ПКС   – 20 лв. – 30 лв;

б) за IV ПКС – 25 лв. – 35 лв;

в) за III ПКС  – 30 лв. – 50 лв;

г) за II ПКС    – 60 лв. – 70 лв;

д) за I ПКС     – 80 лв. – 90 лв.

 1. За образователна и научна степен „доктор“ или за научна степен „доктор на науките“, свързана с изпълняваната работа, не по-малко от:

а) 120 лв. – 130лв.  – за „доктор“;

б) 150 лв. – 160лв. – за  „доктор на науките“.

 

 1. Когато има правно основание за плащане едновременно на допълнително трудово възнаграждение за по-висока лична квалификация за професионално-квалификационна степен и образователна и научна степен „доктор“ или „доктор на науките“, на лицето се заплаща по-благоприятното допълнително трудово възнаграждение.

(2) За работа с деца и ученици със СОП на директори, учители и педагогически специалисти, членове на организациите, страни по настоящия договор, от детските градини, общообразователните, професионалните и спортните училища, училищата по изкуствата и по културата, както и от извънучилищните педагогически учреждения – не по-малко от 20 – 30 лв. Възнаграждението се изплаща за действително отработено време през периода на учебните занятия. На равнище образователна институция с вътрешните правила за работна заплата може да се диференцира допълнителното възнаграждение за работа с ученици и деца със СОП, но не по-малко от 20 – 30 лeва.

2а. (нова) Право на допълнително трудово възнаграждение по ал. 2 имат педагогическите специалисти, на които работата с деца и ученици със СОП не произтича от преките служебни задължения.

(3) За наставничество на учители се заплаща не-по-малко от 50– 70 лева месечно  за срок до една година.

(4) За преподаване на учебни предмети на чужд език без учебния предмет „чужд език“ – не по-малко от 21 – 30 лв.

(5) За участие в екипи за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст – за действително посещение, отразено в протокол – не по-малко от 10лв.

(6). За провеждане на допълнително обучение на ученици, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната програма, или на деца, които не владеят български език – за 1 проведен час, възнаграждение в съответствие с чл. 36, ал. 8.

(7) за работа при специфични условия на труд на персонала в специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа и училищата към местата за лишаване от свобода и специалните детски градини:

 1. възпитателни училища – интернати и училища към местата за лишаване от свобода – не по-малко от 20 – 25 на сто от минималната основна работна заплата за съответната длъжност.
 2. училища-интернати и детски градини за деца и ученици с нарушено зрение и увреден слух – не по-малко от 12 – 17 на сто от минималната основна работна заплата за съответната длъжност;
 3. социално-педагогически интернати – не по-малко от 10 – 15 на сто от минималната основна работна заплата за съответната длъжност;
 4. на работещи в центровете за специална образователна подкрепа – не по-малко от 4 от 10 на сто от минималната основна работна заплата за съответната длъжност.

(8) Учебен час над минималната норма задължителна преподавателска работа (лекторски час) за членовете на организациите, страни  по настоящия договор, от  педагогическия персонал се заплаща, както следва:

 1. за учител с висше образование и образователно-квалификационна степен „магистър“ или „бакалавър“ – не по-малко от 6 – 8лв.;
 2. за учител притежаващ професионална квалификация „учител“, но не отговарящ на изискването за заемане на конкретната длъжност – не по-малко от 4,80 – от 6.80 (7.00) лв.;
 3. за учител със средно образование – не по-малко от 4,20 – 6,20(6.00) лв.;
 4. директорът на образователната институция създава организация за изплащане на лекторските часове до края на месеца, следващ този, през който са изработени.

(9) За водене на задължителната  документация, за консултиране на родители, деца и ученици се изплаща допълнителното трудово възнаграждение в следния размер:

 1. на класните ръководители, членове на синдикатите, в дневна и вечерна форма на обучение в училищата – не по-малко от 30 лв. – 40 лв. месечно;
 2. на учителите, членове на синдикатите, в детските градини и в полудневните групи и в група за целодневна организация на учебния ден в училище – не по-малко от 15 – 20 лв. месечно;
 3. на учители, водещи документацията на ученици в задочна или самостоятелна форма на обучение – не по-малко от 50 – 60 лв. годишно;
 4. на педагогическите специалисти в ЦПЛР – не по- малко от 15лв. месечно.

(10) Право на безплатна храна дневно имат:

а)  непедагогическият персонал в детските градини и подготвителните групи в училище, членове на синдикатите – 2.00 – 3.00 лв.;

б)  работещите в кухните към столовете на училищата и интернатите, когато са на щат към съответното училище или интернат, членове на синдикатите – 2.00 – 3.00 лв.

(11) На педагогическите специалисти, членове на синдикатите, извършващи допълнителна работа се заплаща допълнително възнаграждение като лекторски часове, регламентирано с вътрешните правила за работната заплата на учебното звено, както следва:

 1. За проверка и оценка на писмена работа от олимпиада, състезание и НВО, както следва:

а) за текстова писмена работа – 0,3 – 0,5 часа;

б) за тест с избираеми и/или свободни отговори – 0,1 – 0,3  часа.

 1. За изпитване на един ученик във формите на задочно, дистанционно, индивидуално или самостоятелно обучение:

а) председател на комисия – 0,3 – 0,5 часа;

б) член на комисия – 0,2 – 0,4 часа.

 1. Провеждане на консултации със задочници – 1 – 1,5час.
 2. Провеждане на държавен изпит по практика за придобиване на степен на професионална квалификация по специалност:

а) председател на комисия – 8 – 9 часа

б) член на комисия – 5-7 – 7-9 часа;

в) проверка на една писмена работа на ученик от държавен изпит по теория за придобиване на степен на професионална квалификация по специалност или професия – за всеки преподавател – 0,5 – 0,7 час.

            (12-нова) Средствата за допълнително трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда през учебната година на педагогическите специалисти  се планират в рамките на бюджетите на институциите за 2018 г. в размер не по-малко от 4,5 % от годишния размер на средствата за работни заплати.

Чл. 37. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ заплаща допълнително възнаграждение в размер не по-малък от 70 – 80 на сто от основната работна заплата на замествания работник или служител, на заместващия или я разпределя между заместващите, членове на синдикатите, който, /които/ освен своята работа или дейност работи/работят по вътрешно заместване при условия и ред на чл.259 от КТ.

(2) На работници и служители, положили труд в работни, почивни и празнични дни, се заплаща трудово възнаграждение за извънреден труд в размери, определени в чл. 262, ал. 1, т. 1 – 3 от КТ.

Чл. 38. (1) Директорите на образователни институции на делегиран бюджет предоставят всяко тримесечие на общото събрание на работниците и служителите информация за изпълнението на бюджета на учебното звено по параграфи, подпараграфи и конкретни дейности.

(2) Данните за изпълнението на бюджета на учебното звено следва да бъдат пълни, ясни и разбираеми, като включват изразходваните средства за работни заплати и осигуровки, за социални плащания и издръжка, придружени с обяснителни записки по примерен образец, изработен съвместно от МИНИСТЕРСТВОТО и социалните партньори.

(3) Информацията трябва да бъде съпоставима с утвърдения бюджет на учебното звено за годината. Същата следва да съдържа данни за извършените промени по бюджета през периода, в т.ч. и за вътрешно компенсирани промени, както и информация за неразплатени разходи на образователната институция при наличие на такива и възможностите за финансовото им осигуряване.

(4) Копие от информацията по ал. 1 се предоставя на председателите на синдикалните организации, страни по договора, три дни преди провеждане на общото събрание.

 

 1. РАБОТНО ВРЕМЕ, ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

Чл. 39. Разпределението на работното време, графиците за работа на смени, условията и редът за полагане и за заплащане на нощен и извънреден труд и отчитането на работното време се уреждат с Кодекса на труда и Правилника за вътрешния трудов ред на всяка образователна институция, които се обсъждат и приемат съгласно чл. 37 и чл. 181 от Кодекса на труда.

Чл. 40. Работното време на педагогическите специалисти в периода на учебното време включва: изпълнението на възложената преподавателска норма, участие в педагогически съвети, в работата на методически обединения, консултации на ученици и родители, родителски срещи и изпълнение на други задължения по длъжностна характеристика, както и самоподготовката, която се осъществява в предпочитана от учителя среда.

Чл. 41. Целодневният режим на обучение и възпитание на учениците се осъществява от не по-малко от двама учители в рамките на минималната задължителна норма преподавателска работа.

Чл. 42. На основание чл.156а от КТ за членовете на синдикатите и на организациите на работодателите, страни по договора, се определят по-големи размери на отпуски по чл. 155 и 156 от КТ както следва:

 1. размерът на основния платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда се определя на 28 – 29 работни дни;
 2. работници и служители от непедагогическия персонал с намалена работоспособност 50 и над 50 на сто имат право на основен платен годишен отпуск в размер на не по-малко от 34 – 35 работни дни;
 3. размерът на удължения платен годишен отпуск по чл. 155, ал. 5 от КТ и чл. 24, ал. 1 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските за педагогическите специалисти се определя общо на 56 работни дни;
 4. за непедагогическия персонал допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, т. 2 от КТ – не по-малко от 8 работни дни. Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя от работодателя след консултации със СИНДИКАТИТЕ.

4.1. (нова) на работниците и служителите в образователните институции, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора работещи на 1 ноември, се изплаща трудово възнаграждение, равно на удвоения размер на средно дневното брутно трудово възнаграждение.

4.2. (нова) за работниците и служителите, членове на организациите на работодателите и синдикатите, страни по договора,  дните обявени за неучебни от министъра, кмета, здравен орган или друга институция, да се считат за неприсъствени дни, но не повече от 5 дни годишно.

Чл. 43. При ползване на отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от КТ на работниците и служителите, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, се изплаща възнаграждение от работодателя по реда на чл. 177 от Кодекса на труда.

 

 

Чл.44.На основание чл. 168 от Кодекса на труда, на работнички и служителки, членове на синдикалните и на работодателските организации, страни по договора, се предоставя допълнителен платен отпуск както следва:

 1. с две деца до 18-годишна възраст – 2 – 3работни дни;
 2. с 3 и повече деца до 18-годишна възраст – 4 – 5 работни дни.

Чл. 45. При условията на чл. 44 право на този отпуск има работник или служител, който вместо майката се грижи за отглеждането на детето.

Чл. 46. Работник или служител, член на организациите на работодателите и на синдикатите, страна по договора, който учи със съгласието на своя работодател в средно или висше училище без откъсване от работа по специалност, приложима в образователната институция, ползва платен отпуск за обучение съгласно чл. 169 и чл. 170 от КТ.

Чл. 47. (1) РАБОТОДАТЕЛЯТ може да разреши платен служебен отпуск по смисъла на чл. 161 от КТ за повишаване на квалификацията, придобиване на нова и/или допълнителна квалификация на педагогическите специалисти.

(2) Отпускът по ал. 1 се разрешава, при условие че квалификационната форма е свързана с повишаване качеството на учебно-възпитателната дейност.

 

 1. ОСИГУРЯВАНЕ НА СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ

Чл. 48. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджет осигуряват ежемесечно средства за фонд „Социално-битово и културно обслужване“ в размер на 3 на сто от средствата за основна заплата.

(2) Редът за разпределение за ползване на средствата за фонд „Социално-битово и културно обслужване“ се определя от общото събрание на работниците и служителите в образователната институция.

Чл. 49. РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджет изплащат разходи за транспорт от местоживеенето им до местоработата и обратно или за наем по месторабота на педагогическите специалисти, които работят в населено място извън местоживеенето си, в пълен размер от стойността на абонаментните карти или билетите в съответствие действащата нормативна уредба.

Чл. 49а (1) Работодателят в рамките на бюджета на институцията може да възстановява транспортните разходи за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места на непедагогическия персонал.

(2) Разходите при ползване на обществен транспорт се удостоверяват с билети, фактури и/или абонаментни карти за пътуване по маршрута от местоживеенето до местоработата и обратно.

(3) Възстановяването на транспортните разходи по ал. 1 се извършва за времето на изпълнение на служебните задължения на работното  място, установено с трудовия договор.

Чл. 50. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджет предоставят средства за представително облекло на педагогическите специалисти, заместник-директорите без норма преподавателска работа и главния счетоводител, членове на синдикалните и работодателските организации, страни по договора, в съответствие с действащата нормативна уредба в размер не по-малък от 360 лв.450 лв.

(2) При постъпване на работа РАБОТОДАТЕЛИТЕ предоставят на педагогическите специалисти средства за представително облекло,  пропорционално на оставащите до края на календарната година месеци.

(3) Получилите представително облекло по чл. 50, ал. 1 нямат право на облекло по чл. 50а, ал. 1.

 

Чл. 50а. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ и първостепенните разпоредители с бюджет осигуряват безплатно работно облекло на работници и служители, членове на синдикатите, в съответствие с Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, и в размер  не по-малък от 260 лв. – 350лв.

(2) При постъпване на работа лицата от непедагогическия персонал получават работно облекло, чийто срок на износване започва да тече от датата на получаването.

(3) На заседание на Общото събрание на работниците и служителите в образователната институция, се вземат решения относно вида и характеристиките на работното облекло, срока на износване, начина на закупуването му (чрез предоставяне на авансови средства на лицето за закупуването му, закупуване със собствени средства и възстановяването им след предоставяне на фактура) и др.

 

VII. УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ И ЗА РАБОТА НА СЪВЕТИТЕ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 

Чл. 51. (1) В съответствие с чл. 46 от КТ за осъществяване на синдикална дейност МИНИСТЕРСТВОТО и РАБОТОДАТЕЛИТЕ осигуряват безвъзмездно необходимите материални условия на СИНДИКАТИТЕ – помещения, ползване на размножителна техника, компютри, интернет, материали и др., необходими за осъществяване на техните функции.

(2) МИНИСТЕРСТВОТО осигурява безвъзмездно необходимите материални условия на работодателските организации – помещения, ползване на размножителна техника, компютри, интернет, материали и др., необходими за осъществяване на техните функции.

Чл. 52. (1) За осъществяване на синдикална дейност в една календарна година се ползва платен отпуск по чл. 159 от КТ в размер, както следва:

 1. председател и секретар на организацията в учебното звено – по 64 часа;
 2. председател и секретар в общинско ръководство – 104 часа;
 3. председател и секретар в регионално ръководство – 128 часа;
 4. нещатни членове на национално ръководство, национални професионални секции и националните контролни и помощни органи – 160 часа.

(2) За осъществяване на задачи с обществено значение по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда – участие в мероприятия на СИНДИКАТИТЕ и националните им ръководства, синдикалните членове ползват платен служебен отпуск в размер на 40 часа за една календарна година.

Чл. 53. (1) РАБОТОДАТЕЛИТЕ изпълняват задълженията си спрямо синдикалните организации за осигуряване условия за синдикална дейност след представяне на удостоверение за легитимност, издадено от упълномощените органи на СИНДИКАТИТЕ – страна по договора.

(2) Удостоверенията по ал. 1 се представят съгласно решенията на ръководните органи на СИНДИКАТИТЕ и в случай на промяна на субекта, представящ синдикалния орган.

(3) СИНДИКАТИТЕ предоставят на директора актуален списък на членовете на синдикалните организации при поискване.

Чл. 54. За изпълнение на задачи, свързани с дейността на организациите на РАБОТОДАТЕЛИТЕ – страна по договора, и за участие в работата на отрасловия и общинските съвети за тристранно сътрудничество, членовете им ползват платен служебен отпуск по чл. 161, ал. 1 от Кодекса на труда в размер, както следва:

 1. 40 часа за член на организация на съюза;
 2. 104 часа за изборна длъжност в общинско ръководство на съюза;
 3. 128 часа за изборна длъжност в областно ръководство на съюза;
 4. 160 часа за изборна длъжност в националното ръководство на съюза.

Чл. 55. При ползване на отпуск по чл. 159 и чл. 161 от Кодекса на труда и чл. 52 и чл.54 от Колективния трудов договор от работниците и служителите, членове на синдикалните организации и на работодателите, страни по настоящия договор, на заместващите ги може да се изплаща възнаграждение от Националната програма „Без свободен час в училище”.

Чл. 56. При възникване на конфликти или при констатирани нарушения на нормативната уредба социалните партньори предоставят информация един на друг и си съдействат за разрешаването им.

 

VIII. УСЛОВИЯ НА ТРУД

Чл. 57. Страните по настоящия договор се задължават съвместно да съдействат за осигуряването на здравословни, безопасни и хигиенни условия на труд.

Чл. 58. МИНИСТЕРСТВОТО организира обучение на директори и председатели на синдикални организации в образователните институции предучилищното и училищното образование по охрана и хигиена на труда и по безопасни условия на труд.

Чл.59.МИНИСТЕРСТВОТО, РАБОТОДАТЕЛИТЕ и СИНДИКАТИТЕ обединяват усилията си за осигуряване на допълнителни средства за подобряване на материално-техническата и дидактическата база, необходима за учебно-възпитателния процес.

Чл. 60. В съответствие с чл. 17 от Наредба № 3 от 19 април 2001 г. на министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място, работодателят изготвя списък на работещите в  образователната институция, които имат право на специално работно облекло и лични предпазни средства и ги осигурява извън средствата по чл.50, ал.2 от Колективен трудов договор.

Чл. 61. Страните по договора съгласно Наредба № 3 от 17 април 2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училища, да изискват изграждането на здравни кабинети във всички образователни институции. Средствата за здравните кабинети се предоставят на държавните и общински училища и детски градини от общините.

Чл. 62. (1) МИНИСТЕРСТВОТО, СИНДИКАТИТЕ и РАБОТОДАТЕЛИТЕ кандидатстват с проекти по оперативните програми на Европейския съюз.

(2) Социалните партньори си съдействат за извършване на национално проучване на заболеваемостта на работещите в системата на средното образование и факторите, които им влияят, ползвайки данните от службите по трудова медицина.

 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 63. Настоящият Колективен трудов договор влиза в сила от деня на подписването му и е валиден за две години.

Чл. 64. Изменения и допълнения на КТД се извършват по реда на неговото сключване с подписване на допълнително споразумение (анекс). Всяка от страните по Колективния трудов договор може да предложи неговото изменение и допълнение.

Чл. 65. В изпълнение на чл. 53, ал. 3 и 4 от КТ страните вписват този договор в Изпълнителната агенция – „Главна инспекция по труда“ в седемдневен срок от подписването му.

 

Чл. 66. Страните по този Колективен трудов договор се задължават да създават необходимата организация и механизми за изпълнение на постигнатите договорености.

Чл. 67. (1) На всеки шест месеца на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество, страните по този договор, отчитат изпълнението на настоящия Колективен трудов договор.

(2) Извън случаите по предходната алинея всяка от страните може да поиска провеждане на заседание на Отрасловия съвет за тристранно сътрудничество относно неизпълнение на договорености в Колективния трудов договор.

Чл. 68. СИНДИКАТИТЕ се задължават да не предприемат стачни действия по изпълнените договорености от този Колективен трудов договор.

Чл. 69. Страните се задължават да запознават работниците и служителите в  образователните институции с настоящия Колективен трудов договор и допълнителните споразумения към него и да им предоставят екземпляри от тях.

 

 

 1. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Настоящият договор се изработи в 7 (седем) еднакви екземпляра – по един за всяка от страните и един за Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

 

 

За МОН:

Министър: Красимир Вълчев

  

За СБУ към  КНСБ

Председател: д.ик.н. Янка Такева 

  

За СО към КТ „Подкрепа”

Председател: д-р Юлиян Петров

  

За НУС към КНСБ

Председател: Аспарух Томов

 

ЗА СРСНПБ

Председател: Надежда Николчева

  

ЗА СДСОРБ

Председател: Стефанка Балева

Updated: май 15, 2018 — 7:36 pm

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Синдикат на българските учители © 2015 Frontier Theme